Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

 

Zadania i kompetencje

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach należy:

 • Zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców poprzez organizację pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), współpracę i nadzór nad rodzinami zastępczymi oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i rodzinnymi domami dziecka;
 • Wspieranie usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 • Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej;
 • Pomoc cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową, tj. cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub legitymują się zezwoleniem na pobyt czasowy;
 • Ustalanie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 • Wytaczanie powództw alimentacyjnych wobec rodziców dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 • Dochodzenie należności od osób zobowiązanych, tj. wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej;
 • Rehabilitacja społeczna, tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, które to zadanie jest realizowane przede wszystkim przez:

– dofinansowanie likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
– dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;

 • Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, aktualnie projektu skierowanego do cudzoziemców zamieszkujących na terenie powiatu siemiatyckiego i legitymujących się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą oraz ich rodzin;

Do zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach należy wydawanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacji osób niepełnosprawnych,
 • karty parkingowej.

Informacje

Liczba wyświetleń: 646
Utworzono dnia: 07.01.2021

Historia publikacji

 • 01.04.2022 14:43, Wojciech Iwaniuk
  Edycja załącznika: Uchwała Rady Powiatu Siemiatyckiego - realizacja zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej .
 • 01.04.2022 14:42, Wojciech Iwaniuk
  Dodanie załącznika: Uchwała Rady Powiatu Siemiatyckiego - realizacja zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej odnośnie
 • 08.01.2021 20:28, Administrator
  Edycja strony: Zadania i kompetencje