Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności serwisu pcprsiemiatycze.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pcprsiemiatycze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcprsiemiatycze.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2021

Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opracowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej - głównie skany dokumentów;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących;
  • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są materiałami do publikacji ze źródeł zewnętrznych utworzone w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadające strukturę, w którą nie ma możliwości dodatkowej ingerencji.

Oświadczenie sporządzono dnia 12 marca 2021 roku, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, adres poczty elektronicznej  kontakt@pcprsiemiatycze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 730 05 07 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach znajduje się na parterze budynku, którego właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach (17-300)  przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzi wejście główne od strony Legionów Piłsudskiego 3. Przed budynkiem znajduje się parking z kilkunastoma miejscami, po lewej stronie wejścia wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajdują się schody (osiem stopni), na krawędziach brak jest oznaczenia kontrastowego. Drzwi wejściowe są automatyczne i tradycyjne. Dla osób mających problemy w poruszaniu się, po prawej stronie schodów zewnętrznych znajduje się winda. Winda posiada w swojej specyfikacji komunikaty głosowe o kierunku jazdy windy (góra, dół), o zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie . Budynek nie posiada systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, toalet

Po wejściu do budynku na holu znajduje się punkt obsługi klienta z pracownikiem, lada punktu jest obniżona dla osoby siedzącej na wózku. Trudność może dotyczyć wysokości (z pozycji osoby siedzącej na wózku) tablicy informacyjnej dotyczącej punktu obsługi klienta i kontrastowości tej tablicy (czarne litery na białym tle). Biuro Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  znajduje się na parterze budynku, o czym informuje tablica informacyjna umieszczona po lewej stronie wejścia, która zawiera nazwę i numer lokalu i jest w kontrastowej kolorystyce. Korytarze prowadzące do biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  mają szerokość ponad 2 m, które umożliwiają swobodne poruszanie się. Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach budynku znajdują się toalety: damska i męska, w których jest jedna  dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostosowań informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: kontakt@pcprsiemiatycze.pl tel. 85 730 05 07 wew. 18). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny