Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) –

dalej RODO − informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach przy ulicy  Legionów Piłsudskiego 3.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: kontakt@pcprsiemiatycze.pl lub telefon: 85 730 05 07.

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze, co wynika z

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

4.Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, w sytuacji gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 164), oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Siemiatyczach.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia jej, informując

PCPR w Siemiatyczach stosownym pismem.

7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała

odmową udzielenia pomocy.

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Kierownik PCPR     Anna Skomorowska


 

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach

 

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 • Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Siemiatyczach, 17 - 300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3.
 • Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@pcprsiemiatycze.pl
 • Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach, wynikających z aktów prawnych tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
 • Pana(i) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Siemiatyczach.
 • Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmową udzielenia pomocy.

 

Przewodniczący Zespołu    Agnieszka Szepietowska

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny