Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach, zwany dalej „Zespołem” powołany został z dniem 3 stycznia 2000 roku Zarządzeniem Nr 1/2000 Starosty Powiatu Siemiatyckiego z dnia 3 stycznia 2000 roku.

Podstawa prawna działania Zespołu to:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

Zakresem swojego działania zespół objął powiat siemiatycki. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Członkami zespołu orzekającego jest: sekretarz zespołu, czterech lekarzy o specjalizacji:   neurolog,   okulista,   lekarz chorób wewnętrznych,   pediatra   oraz   psycholog,   doradca zawodowy,   pracownik socjalny. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa jako I instancja.

Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy zarobkowej lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy zarobkowej lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  • lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

 • pobranie wniosku
 • wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna
 • wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji medycznej (w kserokopiach) potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg
 • złożenie kompletnego wniosku
 • powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez Zespół o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego
 • stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego
 • wydanie orzeczenia przez Zespół

Dodatkowe informacje

 • Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.
 • W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na ciężką, przewlekłą chorobę, ograniczoną możliwość poruszania się, pobyt w szpitalu), jeśli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, zdaniem lekarza- przewodniczącego składu orzekającego jest wystarczająca do wydania orzeczenia.
 • Orzeczenia wydane przez Zespół nie stanowią podstawy do wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 1 października 2003 roku także renty socjalnej.
 • W aktualnym stanie prawnym uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m.in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 • Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

Czemu służy orzecznictwo?

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 • W zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 • W zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny