Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

karta parkingowa

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych z założenia mają ułatwić życie takim osobom, które posiadają pojazdy samochodowe. Do otrzymania takiej karty uprawnione będą jedynie osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się a także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Jednak uprawnienia z tej karty mogą się rozciągać także na inne osoby – kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną posiadającą taką kartę oraz kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w zdaniu poprzednim. Nowelizacja przewiduje wydawanie kart parkingowych za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej oraz obowiązek umieszczania ich w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa może być wydana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, zaś placówce opiekującej się osobami niepełnosprawnymi na okres 3 lat. Karta parkingowa traci ważność po upływie terminu ważności, w przypadku zgłoszenia utraty karty, w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał, w razie likwidacji placówki opiekuńczej lub śmierci osoby, której wydano kartę. Jeżeli placówka opiekująca się osobami niepełnosprawnymi przestanie korzystać z pojazdu do przewozu takich osób, zobowiązana jest do zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

Zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadziła pewne modyfikacje w kodeksie wykroczeń. Mianowicie został wprowadzony nowy typ wykroczenia polegający na posługiwaniu się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Chodzi tu o przypadki takie jak posługiwanie się taką kartą w sposób niezwiązany z przewożeniem osób niepełnosprawnych (np. korzystanie z czyjejś karty do własnych celów). Czyn ten zagrożony jest karą grzywny do 2.000,00 zł.  

Określona jest także minimalna liczba miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli pojazd nieoznakowany kartą parkingową pozostawiony zostanie w miejscu przeznaczonym dla pojazdu taką kartą oznakowanego, będzie on usunięty z tego miejsca na koszt właściciela. Właściciel zostać również ukarany na podstawie kodeksu wykroczeń karą grzywny do 3.000,00 złotych albo naganą za wykroczenie przeciwko przepisom ustawy prawo o ruchu drogowym.

Osoby niepełnosprawne posiadające karty parkingowe będą zwolnione z opłat związanych z korzystaniem z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej umożliwiających dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, ale zwolnienie to nie obejmuje m.in. prawa do bezpłatnego parkowania, korzystania z autostrad płatnych czy przejazdu przez mosty i tunele zlokalizowane na drogach publicznych.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 roku. Niektóre modyfikacje zaczną jednak obowiązywać w innych terminach. Penalizacja nieuprawnionego posługiwania się kartą parkingową znajdzie się w kodeksie wykroczeń już od 20 grudnia 2013 roku. Regulacja dotycząca określenia minimalnej liczby miejsc parkingowych dla posiadaczy karty parkingowej zacznie obowiązywać od 1 września 2014 roku. Natomiast system centralnej ewidencji kart parkingowych funkcjonować będzie od 4 stycznia 2016 roku. Należy dodatkowo wspomnieć, że karty parkingowe, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

W  dniu 14 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1589 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W związku z wprowadzonymi zmianami karty parkingowe wydane przed dniem 1 lipca bieżącego roku zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. (dotychczas było do 30.11.2014r.).

Procedura postępowania

 • pobranie wniosku z siedziby Zespołu
 • wypełnienie wniosku przez osobę niepełnosprawną
 • osobiste złożenie kompletnego wniosku w Zespole
 • osobiste odebranie karty parkingowej albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty

Niezbędne dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • kserokopia aktualnego orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej                            
 • jedno aktualne zdjęcie wymiar 35 mm x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Opłatę    za wydanie karty parkingowej, w wysokości  21,00 złotych należy wpłacić na rachunek

bankowy : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego3,

tytułem ,, opłata za kartę parkingową '' podajac imię i nazwisko osoby uprawnionej

Nr. konta: 39 1240 5211 1111 0010 5810 8193

Dodatkowe informacje

 • Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,  właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki;

 • Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;
 • Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania;

Wydanie karty parkingowej jest płatne w wysokości 21,00 złotych na rachunek bankowy:

 • Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny