Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

rodzina zastępcza

Co robi  Rodzina Zastępcza ?

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Dziecko umieszczone w Rodzinie Zastępczej ma prawo do ?

 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów,
 • stabilnego środowiska wychowawczego,
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku,
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości,
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

 Jakie są rodzaje Rodziny Zastępczej ?

 • spokrewniona, tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie)  lub rodzeństwem dziecka,
 • niezawodowa, tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej  w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej zawodowej  w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • rodzinny dom dziecka i w nim może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).

 Jaka jest pomoc pieniężna dla Rodziny Zastępczej 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka,  na każde umieszczone dziecko,  przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, od dnia 01 czerwca 2022 roku w wysokości:

 • 785,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
 • 1.189,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 239 zł miesięcznie na  pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie zwany dodatkiem wychowawczym, wypłacany  przez ZUS.

Co gdy osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywa nadal  w Rodzinie Zastępczej ?

Może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem uamodzielnienia.

Czy są inne świadczenia dla Rodziny Zastępczej ?

Tak, są zależne od potrzeby rodziny zastępczej i od rodzaju rodziny zastępczej a szczegółowe zasady przyznawania tych świadczeń, ich wysokość, a także druki wniosków zostały określone Uchwałą NR 20/108/15 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 2 czerwca 2015 roku.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny