Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

likwidacja barier

W myśl przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowaniu podlegać może likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Zgodnie z definicją słownikową:

 • Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,
 • Bariery w komunikowaniu się – oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji,
 • Bariery techniczne – oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,
 • O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (co należy potwierdzić wypisem z ksiąg wieczystych) albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.

Wysokość dofinansowania

 • Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 85% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  Tryb postępowania

 • pobranie wniosku z PCPR
 • złożenie kompletnego wniosku
 • rozpatrzenie wniosku przez PCPR
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
 • zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą upoważnioną reprezentującą osobę niepełnosprawną) a Starostą
 • zgłoszenie zakończenia prac lub zakup sprzętu
 • odbiór barier przez komisję
 • przelew środków do 30 dni po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na Wnioskodawcę
 • Wymagane dokumenty

 • Kompletny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
 • Dodatkowe informacje

 • wnioski mogą być składane w każdym czasie do wyczerpania środków przyznanych PFRON na ww realizację zadania,
 • realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCRP środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania,
 • wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków w roku rozpatrywania wniosku, mogą ubiegać się o dofinansowanie, w roku kolejnym składając ponownie wniosek.
 • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON, wykluczając likwidację barier architektonicznych. Jeżeli jednak osoba podpisała umowę o dofinansowanie jednej z barier np. tylko architektonicznej może ubiegać się o dofinansowanie bariery technicznej w następnym roku.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny