Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

osoby stosujące przemoc domową

PROGRAMY SKIEROWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE W SIEMIATYCZACH:

 • PROGRAM  KOREKCYNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 • PROGRAM PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

PROGRAM KOREKCYNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Program rozpoczyna się zajęciami indywidualnymi, następnie zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są w małych grupach osób, raz - dwa rzay w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program skupia się na przekazaniu sporej dawki informacji na temat zjawiska przemocy oraz praktykowaniu, trenowaniu konstruktywnych zachowań korygujących zachowania agresywne.Program obejmuje minimum 40 godzin zajęć.

Cel główny programu: pomoc uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy domowej oraz trening konstruktywnych zachowań.

 

Cele szczegółowe programu:

 • zmiana przekonań odbiorców programu dotyczących stosowania przemocy domowej;
 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;
 • zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;
 • wzrost świadomości uczestników programu na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania;
 • poszerzenie katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy domowej;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Cele szczegółowe zgodne są z §2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023 r., poz. 1163).

Program korekcyjno- edukacyjny skierowany jest do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc domową, które zostały skierowane  do programu przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej,
 • osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

Uczestnictwa w programie odmawia się:

 • osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, przejawiającymi cechy osobowości nieprawidłowej, w tym antyspołecznej czy  osobowości z pogranicza oraz chorym psychiczne. Udział takich osób w programie mógłby  tworzyć  poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno- korekcyjnych.
 • osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób po zakończonym programie psychoterapii uzależnień.

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Program psychologiczno- terapeutyczny polega na prowadzeniu spotkań w formie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

 

Cel główny programu: powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym jej stosowaniem poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowanie nowego stylu życia bez zachowań przemocowych,  kształtowanie relacji opartych na partnerstwie i wzajemnym szacunku, mające doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy funkcjonowania rodziny borykającej się z problemem przemocy.

Cele szczegółowe programu:

 • zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych,
 • wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania poprzez analizę przyczyn własnego postępowania i wgląd w jego mechanizmy,
 • nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów bez użycia przemocy,
 • nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych, w tym: asertywności, empatii, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w tym radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością,
 • poszerzenie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych,
 • nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy,
 • rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych i partnerskich,
 • pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje społeczne i sposobów jej przeciwdziałania;
 • diagnozowanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu,
 • wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych.

Cele szczegółowe zgodne są z §2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023 r., poz. 1166).

Adresatami niniejszego programu są:

 • absolwenci programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
 • osoby stosujące przemoc, które wyrażają gotowość do osobistej pracy psychologiczno- terapeutycznej w obszarze zmiany postaw i zachowań w relacjach z bliskimi,
 • osoby skierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przemocy domowej, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • osoby skierowane przez zespoły interdyscyplinarne objęte procedurą Niebieskiej Karty,
 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje, organizacje,
 • odbiorcami programu mogą być również rodzice niewydolni wychowawczo lub rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,
 • osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień;

 

Uczestnikami programu nie mogą być:

 • osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej,
 • osoby chore psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych z wyłączeniem osób po zakończonym programie psychoterapii uzależnień.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny