Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Program Aktywny samorząd

W 2024 roku realizować będziemy następujące formy wsparcia:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adreso-wana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adreso-wana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

2. Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informa-cyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją na-rządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach pro-gramu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-ści, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elek-tronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

3. Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adre-sowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samo-dzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełno-sprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy koń-czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzecze-niem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem nie-pełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodziel-nym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-sprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).


Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.


Uwaga !
Jeżeli wnioskujesz o wsparcie w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napę-dzie elektrycznym) i nie jesteś zatrudniony/zatrudniona ani nie uczysz się, to musisz wraz z wnio-skiem dostarczyć zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek, potwierdzone przez Na-rodowy Fundusz Zdrowia.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) możesz zapoznać się w ustępie 9 oraz w ustępach: 21-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe (…)” w 2024 roku.
Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II
Uwaga ! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
•w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magi-sterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocz-nym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.


Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca.
Wnioski przyjmujemy do:
31 marca 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
10 października 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Treść programu Aktywny Samorząd

Utworzono dnia 28.02.2024, 12:31

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku

Utworzono dnia 28.02.2024, 12:30

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny